Polityka prywatności

I. Wprowadzenie

Skoro trafiłeś do tego dokumentu, to znaczy, że ważne jest dla Ciebie bezpieczeństwo Twoich danych. Wiedz, że spółka GAMELAB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000863151, NIP 7393945332, REGON 38721538000000)dba o odpowiednie traktowanie Twoich danych osobowych. Podstawowym celem jest należyte informowanie Ciebie o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). W niniejszej Polityce Prywatności informuje Ciebie o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o Twoich prawach z tym związanych.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jestGAMELAB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000863151, NIP 7393945332, REGON 38721538000000).

Spółka GAMELAB przywiązuje szczególną uwagę do ochrony danych osobowych, dlatego wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod adresem poczty elektronicznej iod@wygrajzbukim.pl. Administrator zachęca do kontaktu z IOD w związku z wszelkimi wątpliwościami dot. przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności spełnia również wymagania postawione w ramach ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 875.), w związku z wykorzystywaniem plików cookies (ciasteczka). Jako Usługodawca świadczący usługę edukacyjną – szkolenia zobowiązany jestem do informowania o ww. plikach, które serwis wykorzystuje.

Twoje dane będą przetwarzane w celu realizacji wybranych usług cyfrowych dostępnych na stronie https://www.wygrajzbukim.pl

Podstawy prawne przetwarzania danych:

 • art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

II. Dane osobowe

 1. Kiedy niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie?

Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których przetwarzamy Twoje dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których przetwarzamy dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie, jak i przypadków, w których Twoje dane osobowe pozyskano z innych źródeł.

2. W jaki sposób, w oparciu o jakie podstawy prawne i jakiego typu dane osobowe przetwarzamy?

Zachowujemy przejrzystość w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów dla których przetwarzamy dane osobowe. Dbamy o to, by każdorazowo wskazać niezbędne informacje w tym zakresie. Kierując się tym, by wyjaśnienie tych kwestii było jak najbardziej czytelne, przedstawiamy poniższe zestawienie operacji przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzoną stroną internetową.

Jednocześnie wskazujemy, że ilekroć przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na Twoje dane (pozytywny, jak i negatywny) oraz Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych.

A. Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową

W związku z korzystaniem ze strony internetowejprzetwarzamy następujące dane przesyłane przez Twoją przeglądarkę na serwer: adres IP, data i godzina rozpoczęcia sesji, informacje o strefie czasowej, informacje o stronie źródłowej, status dostępu/kod dostępu http, adres strony z której nastąpiło wejście, rodzaj przeglądarki, system operacyjny i jego interfejs, język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa. Przetwarzanie ich odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Wyjaśnienia dotyczące plików cookies można znaleźć w pkt III niniejszej Polityki Prywatności.

B. Przetwarzanie danych osobowych w ramach formularza kontaktowego

W zakładce „kontakt” znajdującej się na stronie internetowej znaleźć możesz formularz kontaktowy umożliwiający złożenie zapytania.

Formularz kontaktowy pobiera następujące dane: adres e-mail oraz imię/nazwę użytkownika. Opcjonalnie w ramach treści pytania możesz udostępnić inne dane osobowe, których to udostępnienie następuje dobrowolnie i zgodnie z Twoja wolą. Ww. dane są niezbędne do udostępnienia, ponieważ poprzez ich podanie możliwe będzie udzielenie odpowiedzi na Twoje pytanie.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Twojej zgody wyrażonej poprzez wprowadzenie danych w formularzu oraz ich wysłanie do nas tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda ma charakter dobrowolny.

Pełny zakres Twoich praw i obowiązków w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zgodny z art. 13 RODO).

C. Przetwarzanie danych osobowych w ramach listy Uczestników.

Wykupując szkolenie lub subskrypcję dostępu do grupy i dokonując płatności, przekazujesz nam za pośrednictwem pośrednika Przelewy24/PayPal swoje dane w postaci imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne, by dokonać płatności i w ten sposób zostać Uczestnikiem szkolenia czy uzyskać dostęp do grupy. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Pełny zakres Twoich praw i obowiązków w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zgodny z art. 13 RODO).

D. Przetwarzanie danych osobowych w ramach Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, czyli usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc (1600 AmphitheatreParkway, MountainView, CA 94043, USA) – dalej: Google. Google Analytics używa plików Cookies. Informacje generowane przez Cookies na temat korzystania z tej strony są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak ze względu na aktywację anonimizacji IP na tych stronach, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, do sporządzania raportów na temat aktywności na stronie internetowej i do świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu, dla operatora strony. Adres IP udostępniony przez Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi posiadanymi przez Google.

Celem przetwarzania danych jest ocena wykorzystania strony internetowej i kompilacja raportów dotyczących działań na stronie internetowej. Na podstawie korzystania ze strony internetowej i Internetu zapewnione zostaną inne powiązane usługi. Przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie operatora strony.

Google Analytics zbiera dane dotyczące adresów IP, lokalizacji sieci, daty wizyty, systemu operacyjnego, typu przeglądarki. Możesz uniemożliwić przechowywanie plików Cookies za pomocą odpowiedniego ustawienia oprogramowania przeglądarki; należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny w najszerszym możliwym zakresie.

Ponadto możesz uniemożliwić gromadzenie przez Google danych generowanych przez pliki Cookies i danych związanych z korzystaniem z witryny (w tym adres IP), a także przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: BrowserAdd On, aby wyłączyć Google Analytics. Dodatkowo lub jako alternatywa dla dodatku przeglądarki, możesz zapobiec śledzeniu przez Google Analytics na naszych stronach, klikając ten link. Plik Cookies rezygnacji zostanie zainstalowany na Twoim urządzeniu. Zapobiegnie to gromadzeniu przez Google Analytics tej witryny i tej przeglądarki w przyszłości, o ile plik Cookies pozostanie zainstalowany w przeglądarce.

E. Social Media

Na stronie znaleźć możesz linki do portali społecznościowych, gdzie zamieszczone są informacje o nas i naszej działalności. Administratorem danych w ramach portalu społecznościowego jesteśmy zarówno my jako właściciel konta społecznościowego, jak i sam właściciel danego portalu społecznościowego.

3. Jak długo przetwarzane są Twoje dane osobowe?

Czas, przez jaki będziemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania. Informujemy, że:

a) w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu osiągnięcia zamierzonego celulub wycofania zgody;

b) w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe dla celów wykonania umowy lub podjęcia czynności przed wykonaniem umowy (realizacja zamówienia), przez okres realizacji zamówienia, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń i archiwizacji dokumentacji księgowej (5 lat), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

c) w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;

d) w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

4. Kiedy i w jaki sposób udostępniane są dane osobowe podmiotom trzecim? Czy przekazujemy dane do państw trzecich?

Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie gdy zezwalają na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa.

W sytuacji w której przekazujemy dane osobowe, których jesteśmy administratorem innym podmiotom dla realizacji określonych czynności w swoim imieniu zawieramy z takim podmiotem szczególną umowę. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych (art. 28 RODO), dzięki temu mamy kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu powierzyliśmy przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza.

W związku z prowadzoną działalnością, Administrator może ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom, jeśli jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania:

 • osobomprawnym świadczącym sługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne;
 • podwykonawcom;
 • osobom prawnymprowadzącym działania marketingowe;
 • osobom prawnymarchiwizującym i niszczącym dokumenty;
 • osobom prawnymświadczącym usługi kurierskie i pocztowe;
 • bankom, zakładom ubezpieczeń oraz pozostałe instytucjom finansowym i płatniczym;
 • organom publicznym, otrzymującym dane w związku z realizacją obowiązków prawnych administratora.

5. Jakie prawa Ci przysługują i jaki jest sposób ich realizacji? [klauzula informacyjna]

Posiadasz określone prawa dotyczące Twoich danych osobowych, a my jako ich administrator odpowiadamy za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, możesz skontaktować się pod następującymi danymi:

iod@wygrajzbukim.pl

Na otrzymaną od Ciebie wiadomość odpowiemy zaraz po zweryfikowaniu Twojej tożsamości.

A. Dostęp do danych osobowych

Masz prawo dostępu do Twoich danych, które przechowujemy jako administrator. Prawo to możesz wykonywać poprzez wysłanie do nas wiadomości e-mail.

B. Zmiana danych osobowych ich sprostowanie, lub usunięcie

Zmiany, w tym zaktualizowanie, sprostowanie lub usunięcie Twoich danych osobowych które przetwarzamy możesz dokonać poprzez wysłanie do nas wiadomości e-mail.

Z prawa do usunięcia danych możesz skorzystać np. gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez nas albo gdy wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie danych.

C. Wycofanie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, możesz w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. Celem cofnięcia zgody, prosimy o przesłanie do nas wiadomości e-mail.

D. Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Masz prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację;
 • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych informujemy, że przysługuje ono gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić nam prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, oraz sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wniosłeś sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania danych przez nas do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec Twoich podstaw sprzeciwu.

E. Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do przeniesienie dotyczących Ciebie danych oraz masz prawo przesłania tych danych za naszym pośrednictwem innemu administratorowi, jeżeli:

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO; lub
 • przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy, w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO; oraz
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wykonując prawo do przenoszenia danych możesz żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do przenoszenia danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób. W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać do nas wiadomość e-mail.

F. Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi

W razie, gdyby pojawiły się jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki Prywatności lub sposobu w jaki przetwarzane są dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii, prosimy o przesłanie e-maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielone zostaną na nie odpowiedzi.

Masz również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

III. Pliki Cookies (ciasteczka)

Jak wskazano w pkt I w ramach niniejszej strony internetowej wykorzystywane są pliki Cookies. W związku z tym informujemy Cię o najistotniejszych elementach plików Cookies, tak aby korzystanie z naszej strony internetowej było dla Ciebie przejrzyste i zrozumiałe.

1. Co to są pliki Cookies?

Pliki Cookies (ciasteczka) są to małe pliki zapisywane na Twoim urządzeniu elektronicznym przez strony internetowe, które odwiedzasz. W plikach Cookies zawarte są różne informacje, które są często niezbędne, aby strona działała prawidłowo. Pliki Cookies są zaszyfrowane w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu. Informacje zebrane na podstawie plików Cookies możemy odczytać tylko my oraz – ze względów technicznych – zaufani partnerzy z których usług korzystamy. Co najważniejsze pliki Cookies nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na urządzenia elektroniczne.

2. W jakim celu używamy plików Cookies?

Pliki cookies podstawowe – instalowane, jeśli wyrażono zgodę za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego na Twoim urządzeniu elektronicznym. W ramach plików Cookies podstawowych wyróżniamy techniczne i analityczne.

 • Pliki Cookies techniczne – są niezbędne, aby strona internetowa mogła prawidłowo działać.
 • Pliki Cookies wykorzystywane są aby:
  • zapewnić odpowiednie wyświetlanie strony internetowej – w zależności od tego, z jakiego urządzenia korzystasz,
  • dostosowywać treść do Twoich wyborów mających techniczne znaczenie dla działania strony internetowej, np. wybranego języka,
  • zapamiętać, czy wyrażano zgodę na wyświetlanie niektórych treści.
 • Pliki Cookies analityczne – są niezbędne, aby rozliczać się z partnerami biznesowymi lub mierzyć efektywność działań marketingowych bez identyfikacji danych osobowych oraz ulepszać funkcjonowanie strony internetowej. Można je wykorzystywać, aby:
  • badać statystyki dotyczące ruchu na stronie internetowej oraz sprawdzać źródła ruchu (kierunki przekierowania),
  • wykrywać różnego rodzaju nadużycia np. sztuczny ruch internetowy (boty).

3. Jak długo korzysta się z plików Cookies

 • Pliki Cookies sesyjne – pozostają na Twoim urządzeniu, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Są to przede wszystkim pliki Cookies techniczne.
 • Pliki Cookies stałe – pozostają na Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Ciebie.

4. Czy mogę zrezygnować z akceptowania plików Cookies?

Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i odrzucać prośby o instalowanie plików Cookies. Zanim jednak zdecydujesz się zmienić ustawienia, zwróć uwagę, że pliki Cookies służą Twojej wygodzie korzystania ze strony internetowej. Wyłączenie plików Cookies może spowodować nieprawidłowe wyświetlanie się strony internetowej w Twojej przeglądarce.

5. Jak wyłączyć obsługę plików Cookies?

W każdej chwili możesz usunąć pliki Cookies ze swojej przeglądarki oraz zablokować możliwość ich ponownej instalacji.

W zależności od wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarki, opcja usunięcia lub cofnięcia zgody na instalacje plików Cookies może się różnić. W takiej sytuacji należy zapoznać się z instrukcją obsługi dostępną w ramach danej przeglądarki występującej na Twoim urządzeniu elektronicznym.

Więcej szczegółów na temat możliwości zmiany ustawień plików Cookies możesz uzyskać w menu swojej przeglądarki internetowej w sekcji „pomoc”. Szczegółowe informacje możesz uzyskać odwiedzając na przykład poniższe strony:

Mozilla: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/

IV. Postanowienia końcowe

Czy i kiedy możliwe są zmiany niniejszej Polityki Prywatności?

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe, a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych oraz z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych.

Dążąc do zapewnienia jak najlepszego kontaktu w przedmiocie ochrony danych osobowychumożliwiamy kontakt e-mail z wykorzystaniem poniższych danych kontaktowych:

iod@wygrajzbukim.pl